Skeltmer on keskendunud erinevate keskkonnauuringute, eelkõige veeuuringute teostamisele. Kõik Skeltmeri kaastöötajad omavad antud vallas pikaaegseid kogemusi.

Tulenevalt seadusandlusest on veeuuringute läbiviimisel oluline mõõtmiste jälgitavus, seega tööde teostamine kalibreeritud seadmetega akrediteeritud proovivõtja poolt, samuti kogutud proovide analüüs akrediteeritud meetodil.


Skeltmer on litsenseeritud proovivõtmisele mere-, pinna-, põhja-, heit- ja reoveest, samuti reoveesettest. Proovide analüüs teostatakse akrediteeritud laboratooriumis ning seire viiakse läbi koolitatud keskkonna-audiitori poolt.


Oleme osalenud erinevate seiretasandite - ettevõtte-, munitsipaal- ja riikliku seire  läbi viimisel. Meie klientideks on eraisikud, ettevõtted ja ka uurimisasutused, keda saame abistada välitöödel.


Saadud seiretulemustele tuginedes oleme valmis koostama seirearuande, suhtlema pädevate talitustega (Keskkonnateenistus, Keskkonnainspektsioon jne.)
Lähemat informatsiooni saad e-maili aadressilt info@skeltmer.ee või telefonil 52 77 762.

Skeltmer, 2006-2011